Організаційна робота ..::.. Організаційно - масова робота ..::.. Рекомендації щодо підготовки документів виборних органів Профспілки працівників освіти і науки України

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  лютий 2020  »
пвсчпсн
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Рекомендації щодо підготовки документів виборних органів Профспілки працівників освіти і науки України

PDF Друк

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо  підготовки документів виборних органів
Профспілки працівників освіти і науки України


Рекомендації складено відповідно до норм національного стандарту України ДСТУ 4163-2003.

І. Вимоги до текстового оформлення постанов виборних органів Профспілки
1.1.  Документи виборних органів Профспілки готуються державною мовою.
1.2.  Постанови оформлюються на бланках встановленого зразка, виготовлених з використанням комп’ютерної техніки.
1.3.  Параметри сторінки (не займані текстом поля) сторінки А-4:
-  Ліва сторона – 30 мм;
-  Права сторона – 10 мм;
-  Верхнє та нижнє поле – по 20 мм.
1.4.  Без відступу від встановленого тридцятиміліметрового поля лівої сторони аркуша вказуються наступні реквізити:
-  Дата прийняття документа;
-  Заголовок
-  Текст (крім абзаців)
-  Назва посади, ініціали і прізвище особи, яка підписує документ.
1.5.  Відступи від встановленої межі лівого боку аркуша робляться для початку абзацу в тексті – 12,5 мм.
1.6. Вимог до видів і розмірів шрифтів, якими потрібно користуватися під час підготовки документів з використанням комп’ютерної техніки, не встановлено, оскільки єдиною вимогою до шрифтів є забезпечення можливості легко і чітко розпізнавати і читати текст. Рекомендується використовувати загальноприйнятий шрифт Times New Roman розміром 14 пунктів через один міжрядковий інтервал або розміром 12 пунктів через 1,5 інтервалу.
1.7. Напівжирним шрифтом дозволяється оформляти, крім незмінних реквізитів на бланку постанови, також розшифрування підпису під постановою (ініціали та прізвище особи, яка підписує документ).
Напівжирним шрифтом зазначаються також назва та вид документу і розшифрування підпису автора документу. 
1.8.   Напівжирним курсивом оформлюються реквізити, дати та номер документа.
1.9.  Заголовок до тексту, що складається з кількох рядків, друкують напівжирним курсивом 14  пункту через один міжрядковий інтервал.
1.10. Відступ у три інтервали потрібно робити між заголовком і початком тексту документа, а також після тексту перед реквізитом Підпис.
1.11. Якщо заголовок тексту складається з більш ніж п’яти рядків, його дозволяється продовжити до межі правого боку сторінки, але не більше ніж 2/3 довжини повного рядка. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Заголовок до тексту постанови повинен містити найкоротший виклад її основного смислового аспекту і розпочинатися словом «Про…».
1.12. Як правило, текст постанови складається з двох частин – констатуючої та постановляючої. Однак він може подаватися у вигляді виключно постановляючої частини, якщо прийняття рішення не потребує розгорнутого вступу з оцінкою ситуації, проблеми (затвердження положень, інструкцій, планів тощо).
1.13. Якщо постанова містить інформацію, вона має викладатись стисло, грамотно, зрозуміло й об’єктивно, без повторів і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.
1.14.    У постанові одиночний пункт у постановляючій частині не нумерується, хоча й пишеться з абзацу і з великої літери.
В інших випадках пункти постанови слід нумерувати арабськими цифрами з крапкою після них (1.; 2.;…).
1.15. Якщо пункт постанови поділяється на окремі підпункти як конкретизація дій щодо виконання завдання, то для нумерації цих підпунктів використовується додаткова до основної арабська цифра (1.1.; 1.2.;…). Так само – коли підпункт у свою чергу підлягає дробленню (за ознакою дії) (1.1.1.; 1.1.2.; …).
1.16. Необхідно мати на увазі, що при такій нумерації підпункти відокремлюються один від одного крапкою з комою.
1.17. У тому випадку, коли в тексті щось перераховується, його не потрібно вважати підпунктами, нумерація тут не потрібна. Перелічуване може писатися окремим рядком з малої літери чи то без будь-якої позначки, чи з використанням горизонтальної риски (тире), а якщо перелік короткий – то з проставлянням малої літери в алфавітному порядку із закритою дужкою.
1.18. При підготовці проекту постанови слово «проект» пишеться курсивом на рівні першого рядка заголовка до тексту документа з правого боку під відведеним на бланку місцем для зазначення реєстраційного номера постанови після її прийняття.
1.19. Номери сторінок ставляться з правого боку внизу аркуша арабськими цифрами. Перша сторінка тексту документу не нумерується.
1.20. Дата прийняття постанови виборного органу оформлюється арабськими цифрами:
Двома цифрами – для позначення числа і місяця (12.03.);
Чотирма цифрами – для позначення року (2011) (без слова «року», «р.»).
1.21.  Гриф додатку до постанови розміщується в правому верхньому куті першої сторінки:
«Додаток
до постанови президії
ЦК Профспілки
від 12.03.2011 №П-8-3»
1.22.  Тексти проектів постанов, самі постанови, додатки до них візуються (внутрішнє погодження) особами, відповідальними за їх підготовку та доопрацювання. Кожне візування має фіксуватися датою.

2.  Порядок роботи з вхідними документами
2.1. Документи, що надходять до профспілкової організації (профспілкового комітету, ради), підлягають реєстрації в журналі або на реєстраційно-контрольних картках.
2.2. Конверти зберігаються і додаються до документів у випадках, коли лише за ним можна встановити адресу відправника, час відправлення або коли на конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті. Конверти також додаються до матеріалів, пов’язаних із позовними заявами, касаційними скаргами та до листів, заяв і скарг громадян.
2.3. Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправникові або пересилаються адресатові.
2.4. На вхідних документах у правому нижньому куті першого аркуша або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для підшивки, проставляється відмітка про дату та реєстраційний номер надходження за реєстраційним журналом. Якщо документ надійшов в неробочий час, датою реєстрації є наступний робочий день.
2.5. Реєстраційний номер складається з порядкового номера реєстрації вхідних документів у межах календарного року, який може доповнюватися номером за номенклатурою справ, індексом кореспондента тощо.
2.6. Нумерація документів у журналі чи на картці ведеться у межах календарного року, починаючи з №1.
2.7. Деякі документи (інформаційні бюлетені, запрошення, рекламні повідомлення тощо) реєстрації не підлягають.
2.8. Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від іншої кореспонденції. Звернення членів Профспілки реєструються в окремому журналі або на реєстраційно-контрольних картках.
2.9. У відповідній графі журналу чи картки зазначається дата і реєстраційний номер.
2.10. У разі надходження повторного звернення йому надається черговий реєстраційний номер з позначкою «повторно».
2.11. Облік особистого прийому членів Профспілки ведеться в окремому журналі.
2.12. Результати розгляду вхідного документа можуть при потребі фіксуватися в резолюції.
2.13. Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд документа несуть особи, зазначені в тексті документу та в резолюції. У разі, коли документ готується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є особа, яка в резолюції зазначена першою.
2.14.  Строки розгляду документів встановлені законодавством:
- Депутатський запит – не пізніше як у 15-денний термін з дня його одержання;
- Звернення народного депутата України та депутата місцевої ради – протягом не більше 10 днів з дня одержання;
- Листи-запити і листи-доручення органів вищого рівня – до зазначеного в них терміну або протягом 30-ти днів;
- Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, – до 2 днів, інші – протягом 10 днів;
- Звернення громадян – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін порушені у зверненні питання неможливо вирішити, то встановлюється необхідний для розгляду термін, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45-ти днів;
- На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено;
- Інші документи без зазначення терміну виконання повинні бути розглянуті не пізніше 30-ти календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7-ми робочих днів від дати реєстрації;
- Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до відповідної графи журналу реєстрації (реєстраційно-контрольної картки).

3.  Порядок роботи з вихідними документами
3.1. Вихідні документи після підписання їх керівником (заступником) профспілкової організації реєструються в журналі (на картці) вихідних документів і відправляються не пізніше наступного робочого дня.
3.2. Реєстраційний номер складається з порядкового номера реєстрації вихідних документів у межах календарного року, який може доповнюватися номером справи за номенклатурою, індексом кореспондента тощо.
3.3. Завізований і підписаний другий примірник вихідного документа залишається у справах.
3.4. Постанови виборних профспілкових органів надсилаються за тим же номером, який їм присвоєно.

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 327 гостей на сайті