УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ..::.. Установчі документи ..::.. Положення про обласну організацію профспілки працівників освіти і науки

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  вересень 2020  »
пвсчпсн
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Положення про обласну організацію профспілки працівників освіти і науки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тернопільська обласна організація профспілки працівників освіти і науки (далі - обласна організація профспілки) - добровільне об’єднання профспілкових організацій загальноосвітніх закладів, дошкільних і позашкільних установ, вищих навчальних закладів, профтехучилищ, інших установ і закладів освіти, наукових установ та організацій, які заявили про входження до її складу. 

1.2. Обласна організація профспілки діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Статуту Профспілки та цього Положення, керуючись програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів, президії ЦК профспілки, нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність, рішеннями обласної конференції профспілки.

1.3. Обласна організація профспілки повідомляє обласне управління юстиції про належність до відповідної профспілки і набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту цієї профспілки, яка зареєстрована належним чином, організаційною ланкою якої вона є.

1.4. Обласна організація профспілки входить до складу Тернопільської обласної ради профспілок /обласного міжспілкового об'єднання/ як засновник на умовах угоди. Питання про входження до міжспілкових та інших громадсько-політичних об’єднань і вихід із них вирішує обласна конференція чи виборний орган профспілки.

1.5. В своїх діях обласна організація профспілки незалежна від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, їм непідзвітна, непідконтрольна , крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Тернопільська обласна організація профспілки працівників освіти і науки об’єднує як структурні ланки районні, міські організації профспілки, первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, інших установ і закладів освіти, наукових установ та організацій.

2.2. Вищим органом обласної організації профспілки є конференція, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференцію визначає керівний виборний орган обласної організації профспілки.

Конференція формує керівний виборний орган – Раду з терміном повноважень 5 років, шляхом підтвердження повноважень делегованих до складу Ради представників структурних ланок організації, та обирає голову організації і його заступників, які за посадою є членами Ради та Президії.

Структурні ланки організації здійснюють заміну представників делегованих до складу Ради у випадках:

- втрати зв’язку з членською організацією,

- особистою відмовою представляти інтереси структурної ланки в Раді,

- систематичним ігноруванням участі в роботі Ради (президії),

- в зв’язку з неможливістю виконання своїх повноважень через стан здоров’я.

2.3. На період повноважень ради обласна конференція обирає постійно діючі мандатну та ревізійну комісії та затверджує Положення про них.

2.4. Формування нового складу (дострокові вибори) може бути проведено на вимогу не менш як однієї третини членів профспілки, які об’єднуються обласною профспілковою організацією або за пропозицією ЦК профспілки.

2.5. Рада профспілки організовує роботу обласної організації профспілки в період між звітно-виборними конференціями і координує дії профспілкових комітетів та підпорядкованих територіальних виборних органів. Вона підзвітна у своїй діяльності обласній конференції та вищим за підпорядкуванням профспілковим органам з питань, що входять до компетенції цих органів.

Рішення прийняті конференцією, радою обласної організації профспілки є обов’язковими для виконання структурними ланками об’єднання та членами профспілки.

2.6 Рада затверджує структуру і мережу організаційних ланок обласної організації профспілки за територіальним і виробничим принципом.

2.7. Організаційними (структурними) ланками обласної організації профспілки є:

- районні та міські організації профспілки

- первинні профспілкові організації ВНЗ I-IV р. а., професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ та організацій, інших установ та закладів освіти, наукових установ та організацій.

Первинні профспілкові організації можуть створювати об’єднані структури. Такими можуть бути:

- первинна об’єднана організація профспілки працівників та студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації.

- первинна об’єднана організація профспілки працівників та учнів ПТНЗ

- первинна об’єднана організація профспілки загальноосвітнього навчального комплексу

- первинна об’єднана організація профспілки інших малочисельних територіально-професійних формувань.

Організаційні (структурні) ланки діють відповідно з Положенням затвердженим на конференції, зборах і погодженим з Радою обласної (районної) організації профспілки.

2.8. Рада на своєму першому засіданні формує Президію – визначає її кількісний та персональний склад. Членами президії можуть бути лише особи, які входять до складу Ради. Керує роботою Президії голова обласної організації, а за його відсутності – заступник.

Заступники голови обласної організації можуть обиратися на громадських засадах чи за суміщенням посад.

До складу Ради, крім голови та його заступників (за посадою) входять керівники структурних ланок організацій, інші делеговані представники багаточисельних членських організацій , кількість яких визначена квотою.

Члени Ради щорічно звітують про свою роботу на засіданнях виборних органів структурних ланок, які їх делегували.

Членами Ради обласної організації профспілки (відповідно до ст. 7 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”) не можуть бути роботодавці – керівники установ та закладів освіти будь-якого рівня.

2.9. Засідання ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж 2 рази на рік.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів відповідного органу.

2.10. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх. Рішення ради, прийняті більшістю, з питань, що входять до їх компетенції, є обов’язковими для нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

2.11. Виборні органи обласної організації профспілки та особи, які їх очолюють персонально несуть відповідальність перед профспілковими органами які їх обрали та вищим за підпорядкуванням профорганом за виконання положень Статуту.

2.12. Рішення ради, президії та голови ради, що не відповідають положенням Статуту профспілки можуть бути скасовані вищим за підпорядкуванням виборним профспілковим органом.

2.13. Рада представляє вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність за встановленою формою, надає необхідну інформацію про свою роботу, виконують рішення цих органів.

2.14. Організаційні ланки представляють раді статистичну та фінансову звітність за встановленою формою та в установлені строки, надають необхідну інформацію про свою роботу.

2.15. Рада може припинити свою діяльність шляхом саморозпуску, реорганізації чи ліквідації за рішенням обласної конференції, яке приймається більшістю голосів від загальної кількості делегатів конференції.

2.16. В структурі Ради можуть утворюватися секції, асоціації за професійними напрямками діяльності та профільні комісії. 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

3.1. Конференція:

3.1.1. Визначає основні напрями діяльності обласної організації профспілки, виходячи з повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень її центральних органів.

3.1.2. Затверджує положення про обласну організацію профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього.

3.1.3.Заслуховує:

- повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції і приймає відповідне рішення з цього питання,

- звіт про діяльність Ради, дає оцінку її роботи,

- звіт ревізійної комісії та затверджує його.

3.1.4. Формує Раду, обирає делегатів на з’їзд, конференцію галузевої профспілки, обласного міжспілкового об’єднання, делегує представників до складу керівних виборних органів цих профоб’єднань.

3.1.5. Обирає голову обласної організації, який одночасно за посадою є керівником виборного органу (Ради).

Визначає кількість заступників голови обласної організації та визначає їх статус. Процедуру обрання заступників, конференція може делегувати Раді.

3.1.6. Приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно обласної організації профспілки відповідно до рішення центрального органу профспілки або Статуту.

3.1.7. Встановлює відсоток відрахувань профспілкових внесків структурними ланками для забезпечення діяльності Ради обласної організації профспілки.

3.1.8. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів.

3.1.9. Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань та перебування у них.

3.1.10. Розглядає інші питання діяльності обласної організації профспілки.

3.1.11. Конференція може делегувати Раді окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції, що приймаються окремим рішенням. 

3.2. Рада:

3.2.1. Представляє і захищає інтереси первинних, територіальних організацій профспілки та їх виборних органів, членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях, громадських та громадсько-політичних організаціях.

3.2.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегованих від організаційних (структурних) ланок до складу Ради на місце тих, що вибули. 

3.2.3. Координує діяльність первинних і територіальних профспілкових організацій, контролює виконання ними Статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів в профорганізаціях та між ними.

3.2.4. Бере участь у висуненні кандидатів до виборних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, взаємодіє з депутатськими групами і комісіями всіх рівнів.

3.2.5. Захищає право членів профспілки на працю бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту.

Може вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття та внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери. Бере участь в підготовці та контролі за реалізацією регіональних соціальних програм, домагається включення до них пільг і гарантій для закладів освіти та їх працівників.

3.2.6. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, ініціює прийняття нових.

3.2.7. Веде переговори, укладає угоди з управлінням освіти облдержадміністрації, контролює їх виконання роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Надає допомогу комітетам та радам профспілки у проведенні колдоговірної кампанії.

3.2.8. Контролює дотримання роботодавцями трудового законодавства, законодавчих актів щодо життєвого рівня і добробуту працівників галузі, їх заробітної плати, компослуг, компенсацій і пільг, забезпечення справедливості у розподілі соціальних благ, зайнятості, матеріальної допомоги малозабезпеченим, задоволення житлових, побутових і духовних потреб.

3.2.9. Надає юридичну, методичну, організаційну допомогу профспілковим організаціям, членам профспілки.

3.2.10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці.

Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних, колективних, трудових спорів /конфліктів/.

Може представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

3.2.11. Для регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин укладає угоду між Радою та управлінням освіти і науки облдержадміністрації та заслуховує звіт про її виконання.

3.2.12. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки відповідно до діючого законодавства організовує та проводить збори, мітинги, походи, демонстрації, страйки та інші акції протесту.

3.2.13. Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення, розробці соціальних проблем, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.

3.2.14. Організовує культурно-освітню роботу серед членів профспілки.

Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки та членам їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території області, України, світової культури.

3.2.15. Вносить до органів державної влади, адміністрації навчально-виховних закладів пропозиції із забезпечення здорових і безпечних умов праці, організації харчування, лікування та оздоровлення членів профспілки та їх сімей.

Проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві та дає свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій може створювати служби правової допомоги, інспекції, комісії, затверджувати положення про них.

Може вносити роботодавцям подання, які є обов’язковими для розгляду та одержувати від них аргументовані відповіді.

3.2.16. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, може бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства.

3.2.17. Може одержувати безоплатну від органів державної влади та органів державного самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

3.2.18. Здійснює зв’язки з іншими профспілковими об’єднаннями та організаціями України і зарубіжних країн, укладає з ними договори /угоди/.

3.2.19. Інформує членів профспілки про свою діяльність.

3.2.20. Дбає про соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу.

Для вирішення Статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів може за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри та центри незалежних експертиз.

3.2.21. Бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування пропонує заходи щодо спільного захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті ліквідації або реорганізації підприємств, установ, організацій галузі, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

3.2.22. Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах з роботодавцями в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.

3.2.23. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я. медико-соціальної допомоги.

3.2.24. Через своїх представників бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки.

Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму, художньої та іншої творчості в трудових колективах.

3.2.25. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу та заборонену законом діяльність у цій сфері.

3.2.26. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Для забезпечення статутної діяльності може вести необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення або участі у створенні підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

3.2.27. Розглядає суперечки та спори, які виникають між нижчими за ступенем комітетами, радами профспілки і ревізійними комісіями цих організацій профспілки.

3.2.28. Визначає порядок формування Ради її структуру та квоту представництва делегатів на конференцію і делегованих до складу Ради. Затверджує кошторис, щорічно заслуговує звіт про його виконання.

3.2.29. В разі внесення змін до Статуту, реорганізації структури обласної організації профспілки та інших випадках у період між конференціями вносить відповідні зміни і доповнення до цього Положення з наступним затвердженням на обласній конференції.

3.2.30. В період між конференціями обирає та звільняє голову обласної організації, його заступників, у випадках передбачених п. 3.4.1. даного положення, щорічно заслуховує їх звіти-повідомлення про роботу.

3.3. Президія: 

3.3.1. Забезпечує підготовку і проведення засідань обласної ради профспілки.

3.3.2. Вирішує поточні та оперативні питання, визначає тактику дій профспілкових організацій.

3.3.3. Планує роботу ради, забезпечує реалізацію запланованого.

3.3.4.Розглядає проекти угод між радою і управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Організовує колдоговірну роботу в профспілкових організаціях.

3.3.5. Вивчає і заслуховує інформації керівників органів освіти, навчально-виховних закладів, нижчих за підпорядкуванням рад, комітетів профспілки з питань виконання угод, колективних договорів та інших питань, що входять в їх компетенцію.

3.3.6. У необхідних випадках вимагає розірвання трудового договору /контракту/ з керівником установи, закладу освіти, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”, "Про колективні договори і угоди", законодавство про працю.

3.3.7. приймає рішення про створення і ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України, затверджує їх статути, призначає і звільняє їх керівників.

3.3.8. Приймає рішення про преміювання профспілкового активу і керівників профспілкових органів, членів профспілки, надає матеріальну допомогу, виділяє кошти на інші потреби профспілки.

3.3.9. Подає клопотання Раді про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів та ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з вищим профспілковим органом.

3.3.10. Розглядає питання та подає клопотання Раді щодо прийняття в склад обласної організації профспілки нових організаційних ланок.

3.3.11. Затверджує штатний розклад виконавчого апарату Ради в межах асигнувань встановлених Радою на ці потреби. За поданням голови обласної організації затверджує на посадах головних спеціалістів апарату ради та звільняє їх.

3.3.12. Приймає заяви, звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3.3.13. Організовує висвітлення в засобах масової інформації діяльності ради та організаційних ланок профспілки.

3.3.14. Приймає рішення про звільнення голови (його заступників) за особистою ініціативою (власним бажанням, переходом на іншу роботу).

3.3.15. Засідання президії проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на два місяці. Засідання вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів її складу.

3.3.16. Президія може делегувати окремі повноваження голові обласної організації (Ради).

3.4. Голова обласної організації профспілки (Ради):

3.4.1. Голова обласної організації профспілки, його заступники обираються і звільняються на конференції на період повноважень Ради. В окремих випадках вони можуть обиратися і звільнятися на засіданні Ради. А саме:

- на вимогу більш як половини первинних профорганізацій профспілки або районних (міських) організацій профспілки.

- не з’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

- набрання законної сили вироком суду, яким виборного працівника засуджено до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи.

3.4.2. Розподіл обов’язків між головою і заступниками голови обласної організації затверджується на засіданні Ради. У випадку відсутності голови, його обов’язки виконує перший заступник. При відсутності одночасно голови і першого заступника їх повноваження покладаються на другого заступника. Голова обласної організації, його заступники на час своїх повноважень не можуть бути членами виборних органів політичних партій, керівниками органів виконавчої влади, господарських та бізнесових структур. 

3.4.3. Голова ради:

- представляє обласну організацію профспілки у відповідних державних установах, організаціях, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями в інших організаціях, засобах масової інформації,

- скликає президію ради, організовує підготовку необхідних матеріалів на конференції, ради, президії;

- головує на засіданнях ради, засіданнях президії;

- організовує роботу виконавчого апарату ради, затверджує функціональні обов’язки працівників апарату;

- вносить пропозиції конференції (Раді), щодо кандидатур на заступників голови.

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату в межах своїх повноважень,

- робить в необхідних випадках заяви надсилає звернення і клопотання від імені профспілки,

- за рішенням Президії звертається до виборного органу структурної ланки, щодо заміни делегованих представників Ради з підстав, зазначених у п. 2.2. абз. 3 даного положення.

- у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству і Статуту.

- має право підпису документів, прийнятих звітно – виборною конференцією обласної організації профспілки.

3.4.4. За рішенням Президії розпоряджається коштами ради в межах асигнувань, передбачених бюджетом.

3.4.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна ради, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, установ, організацій, фондів, кредитних спілок.

3.4.6. Від імені Ради укладає договори та угоди.

3.4.7. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Ради.

3.4.8. Рішення голови оформляється розпорядженням

4. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Обласна організація профспілки володіє і самостійно здійснює розпорядження майном та коштами, які знаходяться у її власності з метою реалізації статутних цілей і завдань.

4.2. Реалізація статутних завдань обласної організації профспілки забезпечується за рахунок:

- членських внесків членів профспілки;

-коштів, які надходять в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств, організацій, фондів;

- коштів від благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, іноземних партнерів;

- коштів, що надходять від роботодавців за колективними договорами та угодами;

- коштів, що надходять від фонду державного соціального страхування;

- інших коштів не заборонених законодавством.

4.3. На підставі Статуту обласна конференція профспілки визначає розміри відрахувань членських внесків для забезпечення своєї діяльності та роботи міських, районних, первинних профспілкових організацій.

4.4. Обласна організація профспілки:

- здійснює необхідну фінансову діяльність;

- здійснює управління майном, що знаходиться у її власності;

- може створювати профспілкові фонди соціального захисту, допомоги страйкуючим, милосердя, здоров’я та інші на основі цільових відрахувань членських профспілкових внесків та інших джерел.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

5.1. Обласна організація профспілки може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

5.2. Ліквідація чи реорганізація обласної організації профспілки здійснюється за рішенням конференції.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

5.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію обласної організації профспілки конференція приймає рішення щодо подальшої долі її майна та створює ліквідаційну комісію.

5.4. Припинення діяльності, ліквідація обласної організації профспілки як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватися лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

5.5. Ліквідація обласної організації профспілки не тягне за собою припинення діяльності її структурних ланок – первинних територіальних організацій.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Обласна організація профспілки:

- володіє правом юридичної особи, має печатку, штамп встановленого зразка;

- має власний логотип та емблему;

- має право використовувати символіку профспілки працівників освіти і науки України.

6.2. Місце розташування обласної організації профспілки працівників освіти і науки:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 5І, каб. № 511, 501, 514; тел.: 25-28-74, 52-40-09,

т./ф.: 52-73-93. 


ПОЛОЖЕННЯ

про ревізійну комісію Тернопільської обласної

організації профспілки працівників освіти і науки

1.Ревізійна комісія Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки на основі Статуту і цього положення здійснює громадський контроль за діяльністю ради обласної організації профспілки, нижчих за підпорядкуванням профорганів і підзвітна звітно-виборній конференції профспілки працівників освіти і науки.

2.Ревізійна комісія Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (далі – ревізійна комісія) обирається на звітно-виборній конференції на строк повноважень виборних профорганів з числа членів профспілки організації, які мають досвід фінансово-господарської та внутріспілкової діяльності. В склад ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які входять до складу інших виборних органів організації профспілки, наймані працівники виконавчого апарату ради, працівники виборних органів структурних ланок, що здійснюють фінансово – господарську діяльність (бухгалтери, скарбники).

3.Обирання голови і секретаря ревізійної комісії, розподіл обов’язків між членами комісії проводиться на її засіданні.

4.Ревізійна комісія:

- здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету обласною, міською, районними радами і комітетами профспілки;

- перевіряє повноту надходжень і достатність відрахувань від членських профспілкових внесків;

- оцінює правильність і доцільність витрачання коштів;

- здійснює перевірку збереження грошових і матеріальних цінностей, профспілкового майна;

- аналізує правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

- перевіряє дотримання режиму економії, стану фінансової та розрахункової дисципліни між профспілковими органами, штатної дисципліни;

- контролює стан профспілкового діловодства, аналізує порядок проходження справ, стану розгляду листів, скарг і пропозицій членів профспілки.

 1. Ревізійна комісія співпрацює з ревізійними комісіями районних (міської) та первинних профспілкових організацій, здійснює методичне керівництво їх роботою, бере участь у навчанні їх членів, надає їм консультативну допомогу.

 1. Ревізійна комісія має право:

- при проведенні ревізії та перевірок одержувати від профспілкових органів необхідні бухгалтерські, фінансові та інші документи;

- перевіряти наявність коштів і матеріальних цінностей та їх зберігання у матеріально-відповідальних осіб;

- при необхідності залучати до проведення ревізій та перевірок профактив, працівників профорганів, спеціалістів;

 1. Пропозиції ревізійної комісії є обов’язковими для органу, який ревізується. Вони в місячний термін розглядаються на засіданні органу. Про вжиті заходи і прийняті рішення інформується ревізійна комісія. При виявленні фактів розкрадання коштів, матеріальних цінностей матеріали ревізії передаються слідчим органам для притягнення винних осіб до відповідальності.

 1. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік. Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів комісії. В період між конференціями раз в рік інформує раду обласної організації профспілки про стан фінансово-господарської діяльності, використання коштів і матеріальних цінностей, результати ревізій та перевірок ради обласної організації та її структурних ланок.

 1. Голова і члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях ради обласної організації профспілки, президії ради з правом дорадчого голосу.

 1. Ревізійна комісія працює на громадських засадах відповідно до затвердженого нею плану. Витрати пов’язані з її діяльністю проводяться за рахунок коштів профспілкового бюджету обласної організації профспілки.

 1. Місце знаходження ревізійної комісії: м. Тернопіль, вул.. Танцорова, 51 – 65.


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу мандатну комісію Тернопільської

обласної організації профспілки працівників освіти і науки

 1. Мандатна комісія Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (далі – мандатна комісія) створюється відповідно до ст. 41 Статуту галузевої профспілки та Положення про Тернопільську обласну організацію Профспілки.

 1. Комісія керується в своїй діяльності Статутом Профспілки та Положенням про обласну організацію Профспілки.

 1. Мандатна комісія обирається на звітно-виборній конференції на весь період повноважень виборних профспілкових органів.

У випадку вибуття члена мандатної комісії, Рада обласної організації Профспілки проводить до обрання із складу ради нового члена комісії.

 1. Обирання голови мандатної комісії та розподіл обов’язків між членами комісії проводиться на її засіданні.

 1. Мандатна комісія:

5.1. Перевіряє повноваження делегатів конференції, делегованих членів ради обласної організації профспілки працівників освіти і наук, доповідає конференції, раді обласної організації профспілки про їх повноваження і пропонує їх підтвердити;

5.2. Має право перевірки на місцях підстав ротації членів ради обласної організації профспілки, проведення її у відповідності до вимог Статуту галузевої профспілки.

5.3. Робить висновки про правомірність рішень та дотримання статутних вимог у випадках звернень щодо добровільного виходу членської організації з області організації Профспілки.

5.4. Відповідно до Статуту обласної організації Профспілки перевіряє факти невиконання членськими організаціями вимог Статуту Профспілки, рішення її органів і вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Наслідки перевірок доводяться до відома президії ради обласної організації Профспілки.

В разі ігнорування членською організацією цих пропозицій, готує відповідне подання до президії Ради обласної організації Профспілки.

5.5. Розглядає спірні питання між членськими організаціями або окремими членськими організаціями і обласною радою Профспілки в разі звернення однієї із сторін, вносять відповідні пропозиції президії ради обласної організації Профспілки.

5.6. Розглядає листи, скарги, заяви, що стосуються делегатів конференції або членів Ради, президії ради обласної організації Профспілки.

 1. Засідання мандатної комісії проводяться в міру потреби і є правомірними, як і прийняті рішення, при участі і голосуванні більше половини членів комісії.

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 88 гостей на сайті